Povjerenstva

O veleučilištu
O veleučilištu

URED DEKANA
+385 (0)40 396 989
ured-dekana@mev.hr

REFERADA
+385 (0)40 396 999
referada@mev.hr

KNJIŽNICA
+385 (0)40 396 985
knjiznica@mev.hr

 

Povjerenstvo za provedbu razredbenog postupka i upisa studenata na prvu godinu stručnog prijediplomskog studija Računarstva u akademskoj godini 2022.-2023.

1. Jurica Trstenjak, v.pred.
2. mr. sc. Željko Knok, v. pred.
3. Nenad Breslauer, v. pred.

Povjerenstvo za provedbu razredbenog postupka i upisa studenata na prvu godinu stručnog prijediplomskog studija Menadžmenta turizma i sporta u akademskoj godini 2022.-2023.

1. Tibor Rodiger, v. pred.
2. doc. dr. sc. Damira Tkalec, prof. struc. stud.
3. dr. sc. Andrijana Kos Kavran, prof. struc. stud.

Povjerenstvo za provedbu razredbenog postupka i upisa studenata na prvu godinu stručnog prijediplomskog studija Održivog razvoja u akademskoj godini 2022.-2023.

1. Magdalena Zeko, v. pred.
2. Goran Sabol, v. pred.
3. Jasmina Ovčar, v. pred.

Povjerenstvo za studentska pitanja na Odjelu za Menadžment turizma i sporta za akademsku godinu 2022.-2023.

1. dr. sc. Andrijana Kos Kavran, prof. struc. stud.
2. mr. sc. Ivan Hegeduš, v. pred.
3. Tibor Rodiger, v. pred.

Povjerenstvo za studentska pitanja na Odjelu za Održivi razvoj za akademsku godinu 2022.-2023.

1. Magdalena Zeko, v. pred.
2. Goran Sabol, v. pred.
3. Jasmina Ovčar, v. pred.

Povjerenstvo za studentska pitanja na Odjelu za Računarstvo za akademsku godinu 2022.-2023.

1. Jurica Trstenjak, v.pred.
2. mr. sc. Željko Knok, v. pred.
3. Nenad Breslauer, v. pred.

Etičko povjerenstvo

1. mr. sc. Željko Knok, v. pred.
2. dr.sc. Andrijana Kos Kavran, prof. struc. stud.
3. Helena Ferenčak, studentica

Stegovni sud za studente (prvi stupanj)

Članovi prvostupanjskog vijeća Stegovnog suda za studente su:

1. dr.sc. Andrijana Kos Kavran, prof. struc. stud., zamjenik dr. sc. Bruno Trstenjak, v. pred.
2. Jurica Trstenjak, v. pred., zamjenica Marija Miščančuk, v. pred.
3. Matija Mihalina, student, zamjenica Kornelija Makoter, studentica

Stegovni sud za studente (drugi stupanj)

Članovi drugostupanjskog vijeća Stegovnog suda za studente su:

1. Mirjana Trstenjak, v. pred., zamjenica Jasmina Ovčar, v. pred.

2. Tomislav Hublin, v. pred.,  zamjenik mr. sc. Ivan Hegeduš, v. pred.

3. Anamarija Feher, studentica, zamjenik Ivana Okreša, studentica

Povjerenstvo za stegovni postupak

1. Magdalena Zeko, v. pred.
2. dr. sc. Bruno Trstenjak, v. pred.
3. Željko Hrebak, mag. inf.

ECTS koordinator

mr. sc. Željko Knok, v. pred.

Osoba za zaštitu osobnih podataka

Klementina Novak, dipl. iur.

Osoba za zaštitu dostojanstva radnika

Marija Miščančuk, v. pred.

Osoba za zaštitu od požara

Davor Kozar

Povjerenstvo za kvalitetu

1. Marija Miščančuk, v.pred., prodekanica za kvalitetu i međunarodnu suradnju, predsjednica Povjerenstva
2. dr. sc. Sanja Brekalo prof. struc. stud., pomoćnica dekana za promicanje kvalitete Veleučilišta
3. Magdalena Zeko, v. pred., pročelnica Odjela za održivi razvoj
4. Tibor Rodiger, v. pred., pročelnik Odjela za menadžment
5. Jurica Trstenjak, v.pred., pročelnik Odjela za računarstvo
6. mr.sc. Željko Knok, v.pred., predstavnik nastavnog osoblja
7. Željka Breslauer, predstavnica nenastavnog osoblja
8. Anamarija Feher, predstavnik studenata
9. Robert Poljak, pred., predstavnik vanjskih suradnika

Osposobljeni radnici za pružanje prve pomoći

1. Anica Klobučarić
2. Davor Kozar

Ovlaštenik poslodavca za zaštitu na radu

Davor Kozar

ISVU koordinator

Željko Hrebak, mag. inf.

Službenik za informiranje

Marija Korunek, dipl. iur.

Osoba za pomoć studentima s teškoćama

Jurica Trstenjak, v. pred.

Povjerenstvo za mobilnosti

1. Nenad Breslauer, v. pred.
2. Goran Sabol, v. pred.
3. doc. dr. sc. Damira Tkalec, prof. struc. stud.

Povjerenstvo za izdavačku djelatnost

Članovi povjerenstva su:

1. dr. sc. Bruno Trstenjak, v. pred.

2. Jurica Trstenjak, v. pred.

3. Tibor Rodiger, v. pred.

4. Magdalena Zeko, v. pred.

5. Sandra Cvetko, mag. oec.

Administratori sustava MOZVAG2 

1. Jurica Trstenjak, v. pred.
2. Tomislav Hublin, v. pred.

Voditelj stručne prakse na stručnom prijediplomskom studiju Računarstva

mr. sc. Željko Knok, v. pred.

Voditelj stručne prakse na stručnom prijediplomskom studiju Menadžmenta turizma i sporta 

Nenad Breslauer, v. pred.

Voditelj stručne prakse na stručnom prijediplomskom studiju Održivog razvoja 

Goran Sabol, v. pred.

Voditelj stručne prakse na stručnom diplomskom studiju Menadžment turizma i sporta

Tomislav Hublin, v. pred.

MEĐIMURSKO VELEUČILIŠTE U ČAKOVCU

BANA JOSIPA JELAČIĆA 22a
40000 Čakovec
e-mail: veleuciliste@mev.hr
OIB: 31444990605
IBAN: HR88 23400091116034764
Copyright © 2023
Politika privatnosti
Uvjeti korištenja
Sva prava pridržana
crosschevron-down linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram Skip to content