Često postavljena pitanja

Studentski život

Koje je radno vrijeme Službe za studentske poslove?

Radno vrijeme za studente:
ponedjeljak, utorak, četvrtak i petak : 12:00 – 15:00
srijeda: 12:00 – 18:00

Radno vrijeme je istaknuto na vratima Službe za studentske poslove te je objavljeno na internetskoj stranici Veleučilišta ( https://www.mev.hr/o-veleucilistu/strucne-sluzbe/ ).

Koji je telefonski broj Službe za studentske poslove?

040/396-999

Brojeve telefona možete pronaći i na internetskoj stranici Veleučilišta.

Gdje se mogu naći rasporedi predavanja za studente?

Mogu se naći na internetskoj stranici Veleučilišta https://www.mev.hr/studentski-zivot/raspored-predavanja/ te na oglasnoj ploči Službe za studentske poslove.

Gdje se mogu naći termini konzultacija za nastavnike i vanjske suradnike?

Termini konzultacija su istaknuti na oglasnoj ploči Službe za studentske poslove te na internetskoj stranici Veleučilišta, na sljedećem linku:https://www.mev.hr/studentski-zivot/konzultacije/

Gdje se može naći literatura za pojedine kolegije?

U knjižnici, putem Merlina te linkova koje nastavnik daje studentima na predavanjima, odnosno vježbama.

U kojem razdoblju traju predavanja i ispitni rokovi u akademskoj godini?

Predavanja i ispitni rokovi određeni su nastavnim kalendarom za tekuću akademsku godinu.

Odluka o nastavnom kalendaru za akademsku godinu 2023.-2024.

Gdje i na koji način studenti mogu dobiti potvrdu o statusu studenta na Veleučilištu ili bilo koju drugu potvrdu vezanu uz studiranje?

Studenti na studomatu odabiru vrstu i svrhu potvrde te je šalju na printanje u Službu za studentske poslove koja iste ovjerava.

Potvrde za posebne svrhe koje nisu navedene u studomatu mogu se dobiti u Službi za studentske poslove.

Nakon završetka ili prekida studija student može zatražiti prijepis ocjena podnošenjem zahtjeva za izdavanje potvrde s prijepisom ocjena.

Zahtjev za izdavanje potvrde s prijepisom ocjena nakon završetka ili prekida studija

Za studente koji su završili studij ili imali prekid studija na Međimurskom veleučilištu u Čakovcu određene su posebni troškovi studentskih usluga.

Odluka o posebnim troškovima studentskih usluga na Međimurskom veleučilistu u Čakovcu

Kako se vrši uplata školarine i upisnine za upis godine studija?

Uplate se vrše na IBAN Veleučilišta, sukladno Natječaju za upis studenata u prvu godinu stručnih prijediplomskih i stručnog diplomskog studija, Odluci o školarini i načinu plaćanja školarine za prve godine prijediplomskih i diplomskog studija, te Odluci o uvjetima upisa, visini školarine i načinu plaćanja školarine za više godine prijediplomskih i diplomskog studija.

Natječaj za upis studenata u prvu godinu stručnih prijediplomskih i stručnog diplomskog studija u akademskoj godini 2023.-2024.

Odluka o školarini i načinu plaćanja školarine za prve godine prijediplomskih i diplomskog studija u akademskoj godini 2023.-2024.

Odluka o uvjetima upisa (napredovanja), visini školarine i načinu plaćanja školarine za više godine prijediplomskih i diplomskog studija u akademskoj godini 2023.-2024.

Koji je najmanji broj bodova koji redoviti i izvanredni studenti trebaju ostvariti da bi mogli upisati višu (narednu) godinu studija?

Studenti (redoviti i izvanredni) redovno upisuju višu godinu studija ukoliko su s prethodne godine studija stekli minimalno 50 ECTS bodova i to na način da:

 • iz prethodne godine studija upisuju sve nepoložene kolegije i 60 ECTS bodova s više godine studija
 • studenti mogu upisivati kolegije samo s dvije susjedne godine studija.
Koliko puta redoviti studenti mogu ponavljati godinu u statusu redovitog studenta?

Student u redovitom statusu ima pravo najviše jednom ponavljati svaku studijsku godinu.

Redoviti studenti koji upisuju drugo ponavljanje iste studijske godine (ponavljanje godine studija ili parcijalni upis više godine studija) gube status redovitog studenta.

Koliko puta redoviti/izvanredni studenti mogu ponavljati godinu?

Sukladno čl. 16. Pravilnika o studiranju, student (redoviti i izvanredni) je obvezan završiti studij najkasnije u roku koji je dvostruko dulji od trajanja studija.

Gdje se mogu vidjeti ispitni rokovi za prijavu i polaganje ispita?

Redoviti ispitni rokovi (ljetni, jesenski, zimski) mogu se vidjeti na Studomatu, oglasnoj ploči Službe za studentske poslove te na internetskim stranicama Veleučilišta.

Iznimka su prijave za dekanski ispitni rok te za izvanredni ispitni rok, gdje se prijave primaju u Službi za studentske poslove, te se nakon zaprimanja prijava objavljuje raspored održavanja ispitnog roka u sustavu za e-učenje Merlin, te na internetskim stranicama Veleučilišta.

Gdje je objavljen termin održavanja ispita pred povjerenstvom (šesti izlazak na ispit)?

Termin ispita pred povjerenstvom objavljuje se na Studomatu.

Kako se provode ispitni rokovi?

Student prijavljuje redovite ispitne rokove putem informacijskog sustava ISVU-Studomat, najkasnije dva dana prije ispitnog roka.

Student prijavljuje ispit na izvanrednom ispitnom roku u Službu za studentske poslove (osobno ili putem aai, mev.hr domene).

Student koji nije pravodobno odjavio ispit, a ispitu nije pristupio, nastavnik će u ispitnu listu upisati oznaku (0) odnosno nije pristupio. Nepristupanje ispitu bilježi se kao izlazak na ispit u pogledu ukupnog broja pristupanja ispitu u određenoj akademskoj godini.

Student mora biti ocijenjen najkasnije u roku od sedam dana od početka ispita, osim u posebno opravdanim slučajevima. 

Da li je moguće odjaviti prijavljeni ispit?

Prijavljeni ispit na redovitom ispitnom roku može se odjaviti putem Studomata najkasnije do početka radnog dana koji prethodi datumu ispitnog roka.

Prijavljeni ispit za izvanredni ispitni rok ne može se odjaviti.

Gdje se može vidjeti u kojoj predavaonici se održava pojedini ispit?

Mjesto (predavaonica) održavanja ispita objavljeno je na Studomatu dan prije ili na dan ispitnog roka.

Koliko puta se može pristupiti ispitu iz pojedinog kolegija?

U tijeku akademske godine ispit iz istog kolegija redoviti i izvanredni studenti mogu pristupiti/prijaviti najviše šest puta.

Koja je procedura ako student ne položi ispit na 6. roku?

Student koji šesti put nije položio ispit iz istog predmeta obvezan je u sljedećoj akademskoj godini ponovno upisati taj predmet.

Ako student nakon dva pristupanja ispitu pred Povjerenstvom na pojedinom kolegiju ne položi ispit gubi pravo studiranja na tom studiju.

Kako se broje izlasci na ispitnom roku?

Broj izlazaka na ispit broji se bez obzira na upis nove akademske godine. ISVU sustav nastavlja brojiti izlaske na ispit i nakon pada pred povjerenstvom, dakle nakon 6. izlaska i nakon ponovnog upisa predmeta, slijedeći izlazak na ispit broji se kao 7. (sedmi).

Svaki prijavljeni, a neodjavljeni ispitni rok, broji se bez obzira da li je student pristupio ispitu ili ne.

Na koji način se regulira mirovanje prava i obveza studenata?

Mirovanje prava i obveza studenata regulirano je čl. 31. Pravilnika o studiranju:

Mirovanje studentskih prava i obveza označava mirovanje svih studentskih prava i obveza odnosno nemogućnost izvršenja svih obveza vezanih uz pohađanje nastave (predavanje, vježbe i seminari).

Prava i obveze studenta miruju:

 • za vrijeme trudnoće
 • do godine dana starosti djeteta
 • nesposobnosti za rad dulje od tri mjeseca
 • u drugim opravdanim slučajevima propisanim Zakonom ili općim aktima Veleučilišta.

Zahtjev uz obrazloženi razlog za mirovanje studijske godine student podnosi pisano Službi za studentske poslove u vremenu upisa studenata u višu/narednu akademsku godinu, a najkasnije do 15. listopada tekuće godine, osim u slučaju naknadnog liječenja ili nekom drugom slučaju koji nije predvidiv, a desio se u tijeku akademske godine.

Mirovanje traje u pravilu jednu godinu od datuma upisa mirovanja godine. Iznimno, Pročelnik odjela može studentu odobriti mirovanje samo jednog semestra.

O zahtjevu za mirovanje odlučuje pročelnik odjela rješenjem.

Protiv rješenja ne može se izjaviti žalba, ali se može pokrenuti upravni spor.

U slučaju odobrenja mirovanja student upisuje godinu u skladu sa ostvarenim uvjetima, te mu se u status mirovanja stavlja upisana godina.

Student je obvezan podmiriti troškove školarine za razdoblje za koje mu je odobreno mirovanje.

U slučaju odobrenja mirovanja studentu se produljuje rok za završetak studija za onoliko vremena koliko je trajalo mirovanje prava i obveza.

Ako za vrijeme mirovanja obveza nastanu promjene u studijskom programu i/ili izvedbenom planu studija student nastavlja studij po važećemu studijskom programu i/ili izvedbenom planu te je obvezan ispuniti obveze koje su nastale uslijed promjena studijskog programa.

Koji je postupak izdavanja nove studentske iskaznice (iksice)?

Gubitak, krađu ili uništenje studentske isprave student je dužan odmah prijaviti Službi za studentske poslove, podnošenjem zahtjeva za izdavanje nove studentske iskaznice.

U slučaju promjene osobnih podataka, student je dužan u roku od osam (8) dana od nastanka promjene zatražiti izradu nove studetske iskaznice, sukladno Pravilniku o studentskoj ispravi (NN 101/2023.), čl. 13.

Trošak izrade nove studentske isprave snosi student, sukladno Odluci o posebnim troškovima studentskih usluga na Međimurskom veleučilistu u Čakovcu

Koji je postupak za određivanje teme i zadatka završnog/diplomskog rada ?

Svi postupci vezani za prijavu obrane završnog/diplomskog rada regulirani su Pravilnikom o završnom i diplomskom radu

Tema zadatka završnog/diplomskog rada mora biti iz područja studijskog programa koji završava student, a isto definira student sa izabranim mentorom iz polja kolegija na kojima je mentor nositelj.

Zadatak završnog/diplomskog rada opis je tematskih cjelina, zadataka i aktivnosti koje student tijekom izrade završnog/diplomskog rada mora obraditi, pri čemu se moraju jasno definirati ciljevi završnog/diplomskog rada.

Završni/diplomski rad definiran zadatkom po težini i opsegu treba biti takav, da ga student može samostalno izraditi uz redovite konzultacije s mentorom.

Zadatak završnog/diplomskog rada mentor upisuje u ISVU putem Nastavničkog portala.

Koji je postupak odobravanja zadatka završnog/diplomskog rada?

Pročelnik Odjela, na prijedlog mentora, odobrava Zadatak završnog/diplomskog rada i dodjeljuje broj Zadatka na obrascu Prijave teme i obrane završnog/diplomskog rada kojeg dobiva od mentora u elektroničkom obliku.

Prijavu završnog/diplomskog rada ovjerava mentor i prosljeđuje ga u Službu za studentske poslove kada je završni/diplomski rad cjelovit, uređen i spreman da se dostavi na čitanje članovima Povjerenstva.

Služba za studentske poslove elektroničkim putem šalje ovjerenu Prijavu studentu.

Da li student može promijeniti zadatak završnog/diplomskog rada?

Student iz opravdanih razloga može jednom promijeniti Zadatak završnog/diplomskog rada pisanom zamolbom o kojoj odlučuje prodekan za nastavu.

Pisana molba mora sadržavati obrazloženje promjene Zadatka završnog/diplomskog rada, prijedlog teme i sadržaja novog zadataka te biti ovjerena potpisom mentora u znak prihvaćanja promjene i ako se mijenja i mentor, potpisom drugog mentora u znak prihvaćanja novog zadataka te potpisom studenta.

Zahtjev za promjenu teme/zadatka završnog/diplomskog rada i/ili mentora

Kada student predaje završni/diplomski rad?

Student predaje mentoru u elektroničkom obliku konačnu verziju završnog/diplomskog rada koju mentor prosljeđuje na čitanje članovima Povjerenstva.

Povjerenstvo prihvaća završni/diplomski rad ili ga upućuje na potrebne izmjene i/ili dopune mentoru u roku koji ne može biti duži od pet (5) dana.

Datum obrane završnog/diplomskog rada dogovara mentor s povjerenstvom i studentom.

Ukoliko Povjerenstvo ne prihvati završni/diplomski rad, nakon što je rad upućen studentu na potrebne izmjene i/ili dopune, student ne može pristupiti obrani završnog/diplomskog rada odnosno u tom slučaju studentu se dodjeljuje drugi mentor i/ili dodjeljuje nova tema zadatka ovisno o odluci Povjerenstva.

Što je potrebno dostaviti Službi za studentske poslove najkasnije na dan obrane završnog/diplomskog rada?

Student je obvezan Službi za studentske poslove dostaviti studentsku ispravu i trošak obrane završnog/diplomskog rada i trošak promocije najkasnije na dan obrane.

Gdje se oglašava mjesto, datum i vrijeme obrane završnog/diplomskog rada?

Ukoliko su ispunjeni svi formalni preduvjeti za završetak studija Služba za studentske poslove oglašava na mrežnim stranicama Veleučilišta mjesto i vrijeme obrane završnog/diplomskog rada koja može biti najranije 7 dana nakon objave.

Koji se nazivi stječu završetkom studijskih programa na Međimurskom veleučilištu u Čakovcu?

Završetkom stručnog prijediplomskog studija stječe se stručni naziv prvostupnik/prvostupnica (baccalaureus/baccalaurea) uz naznaku struke.

(4) Završetkom stručnog diplomskog studija stječe stručni naziv magistar (mag.) uz naznaku struke ili dijela struke sukladno nazivu studijskog programa. 

Odluka o usklađivanju naziva studijskih programa i usklađivanju stručnih naziva

Koliko traje stručni prijediplomski studij Računarstvo/Menadžment turizma i sporta/Održivi razvoj?

Stručni prijediplomski studiji traju tri godine i njihovim se završetkom stječe najmanje 180 ECTS bodova.

Koliko traje stručni diplomski studij Menadžment turizma i sporta?

Stručni diplomski studij traje dvije godine te se njegovim završetkom stječe najmanje 120 ECTS bodova.

Na temelju čega je određen ukupan broj kolegija u jednom semestru?

Studijskim programom i izvedbenim planom utvrđuje se broj sati obvezne i izborne nastave, te stručne prakse.

Student u pojedinom semestru u pravilu upisuje 30 ECTS bodova.

Tko ima status izvanrednog studenta na Veleučilištu?

Student u izvanrednom statusu studira u sklopu pune ili prilagođene nastavne satnice.

Koja su posebna prava studenata iz studentskog standarda?

Studenti s utvrđenim 60%-tnim i većim tjelesnim oštećenjem i studenti s posebnim potrebama i oštećenjima koji imaju poteškoća kod provedbe svakodnevnih aktivnosti (studenti s oštećenjem vida, s oštećenjem sluha, s motoričkim poremećajima, s kroničnim bolestima, s teškoćama u razvoju i drugim teškoćama koje mogu imati utjecaja na tijek studija) mogu koristiti usluge za pomoć studentima s teškoćama.

Osobu za pomoć studentima s teškoćama imenuje Vijeće Veleučilišta na prijedlog dekana.

Studenti podnose pisani zahtjev (s opisom specifičnih poteškoća i svoje potrebe) s pripadajućom medicinskomdokumentacijom u Službu za studentske poslove. 

Student - kategorizirani sportaš koji studira u redovitom statusu može na vlastiti zahtjev, podnesen početkom akademske godine, uz predočenje dokumentacije (rješenje od Hrvatskog olimpijskog odbora, potvrda Hrvatskog paraolimpijskog odbora, potvrda Hrvatskog sportskog saveza gluhih odnosno isprava na temelju koje proizlazi navedeni status) ishoditi odluku prodekana za nastavu, kojim se određuju prava i obveze tijekom daljnjeg studiranja. 

Student kategorizirani sportaš sudjeluje u nastavi sukladno odluci prodekana za nastavu.

Prilikom donošenja odluke uzimaju se u obzir pripremne aktivnosti i natjecanja studenta sportaša tijekom jedne akademske godine, te se konzultiraju nastavnici kolegija konkretne godine studija vezano uz ispunjavanje nastavnih obveza i pristupanja ispitu.

Tko može upisati stručne prijediplomske studije odnosno stručni diplomski studij?

Stručni prijediplomski studij može upisati osoba koja je završila odgovarajući program srednjoškolskog obrazovanja u trajanju od najmanje četiri godine i položila državnu maturu.

Stručni prijediplomski studij može upisati osoba koja je završila odgovarajući stručni kratki studij.

Stručni diplomski studij može upisati osoba koja je završila odgovarajući stručni ili sveučilišni prijediplomski studij.

Kako se vrše upisi u više godine studija?

Studenti (redoviti i izvanredni) redovno upisuju višu/narednu godinu studija sukladno Odluci o uvjetima upisa (napredovanja) koju Veleučilište donosi zasebno za svaku akademsku godinu.

Prilikom upisa više/naredne godine studija studenti ne mogu pristupiti upisu ukoliko nisu podmirili financijske obveze s prethodne godine studija (troškovi školarine).

Student stječe pravo upisa u višu godinu studija ako je do roka upisa uredno ispunio sve obveze utvrđene nastavnim programom i izvedbenim planom i položio ispite iz kolegija koji mu prema bodovnom sustavu (ECTS bodovi) utvrđenom nastavnim programom, omogućuju upis u višu godinu studija.

Studenti su obvezni prilikom upisa u višu godinu studija ponovno upisati i regulirati obveze na svim kolegijima iz prethodne akademske godine.

Studenti koji su u prethodnoj akademskoj godini polagali ispit pred ispitnim povjerenstvom (6 izlazak na ispit) imaju obvezu ponovno slušati i regulirati obveze na kolegiju. (4) Za redovni upis u više godine studija ukupan broj upisanih kolegija izražen u ECTS bodovima ne smije prelaziti 70 ECTS bodova na razini akademske godine. U ovaj se broj uračunavaju i svi do tada upisani, a nepoloženi kolegiji.

Studenti (redoviti i izvanredni) redovno upisuju višu godinu studija ukoliko su s prethodne godine studija stekli minimalno 50 ECTS bodova i to na način da iz prethodne godine studija upisuju sve nepoložene kolegije i 60 ECTS bodova s više godine studija. Studenti mogu upisivati kolegije samo s dvije susjedne godine studija.

Parcijalni upis više godine studija i način upisa

Studenti (redoviti i izvanredni) imaju obvezu upisati ponavljanje godine uz parcijalni upis kolegija s više godine studija uz sljedeće uvjete:

 • parcijalni upis 2. godine – stečeno minimalno 30 ECTS bodova na 1. godini studija
 • parcijalni upis 3. godine – položeni svi kolegiji na 1. godini studija, te stečeno minimalno 30 ECTS bodova na 2. godini studija – primjenjuje se samo na prijediplomskim studijima.

Studenti upisuju sve nepoložene kolegije s prethodne godine studija te s više godine studija u pravilu obvezne kolegije (osim završnog/diplomskog rada), ukupno do 60 ECTS bodova i to:

 • redoviti studenti upisuju minimalno 55 ECTS bodova
 • izvanredni studenti upisuju minimalno 50 ECTS bodova

Ponavljanje godine studija

Svi studenti koji su stekli manje od 30 ECTS bodova na pojedinoj godini studija, upisuju ponavljanje godine studija na način da upisuju sve nepoložene kolegije s prethodne godine studija, bez mogućnosti upisa kolegija s više godine studija.

Studenti koji su odslušali završnu godinu studija, a nisu položili sve kolegije, obvezni su upisati sve nepoložene kolegije uključivo završni/diplomski rad.

Da li je mogući prijelaz sa srodnog visokog učilišta na Međimusko veleučilište u Čakovcu ?

Student koji studira u statusu redovitog ili izvanrednog studenta na drugom visokom učilištu može prijeći na studij Veleučilišta u statusu redovitog i/ili izvanrednog studenta.

Odluku o uvjetima prelaska i upisa studenata sa drugih visokih učilišta donosi Vijeće Veleučilišta.

Student koji prelazi s drugog visokog učilišta dužan je uz zahtjev za prijelaz priložiti dokumentaciju propisanu Odlukom o uvjetima prelaska i upisa studenata s drugih visokih učilišta, a kojom dokazuje prethodno stečene kvalifikacije i status na drugom visokom učilištu.

Student prijelaznik može se upisati kao redoviti student ili kao izvanredni student.

Rješenje o prijelazu, odnosno odobravanje upisa na pojedinu godinu studija donosi pročelnik Odjela.

Prilikom priznavanja kolegija prijelaznika priznaju se ispiti kolegija koji se svojim sadržajem poklapaju u obimu od najmanje 70% sadržaja pojedinog kolegija Veleučilišta.

Broj prijelaznika na prvu godinu ograničen je upisnim kvotama Veleučilišta.

Koja je obvezna satnica za studente na stručnim prijediplomskim studijima odnosno na stručnom diplomskom studiju?
 • student u statusu redovitog studenta ostvaruje pravo izlaska na ispit ako je prisutan na nastavi minimalno 70% od ukupno propisane satnice 
 • student u statusu redovitog studenta koji je prisutan na nastavi od 50% do 70% ukupno propisane satnice može ostvariti pravo izlaska na ispit uz ispunjenje dodatne nastavne aktivnosti u dogovoru s nastavnikom kolegija
 • student u statusu redovitog studenta koji je prisutan na nastavi određenog kolegija manje od 50% satnice ponovno upisuje kolegij sljedeće akademske godine
 • student u statusu izvanrednog studenta ostvaruje pravo izlaska na ispit ako je prisutan na nastavi minimalno 30% od ukupno propisane satnice
 • student u statusu izvanrednog studenta koji je prisutan na nastavi od 20% do 30% ukupno propisane satnice može ostvariti pravo izlaska na ispit uz ispunjenje dodatne nastavne aktivnosti u dogovoru s nastavnikom kolegija
 • student u statusu izvanrednog studenta koji je prisutan na nastavi određenog kolegija manje od 20% satnice ponovno upisuje kolegij sljedeće akademske godine
Kako se vrši provjera znanja studenata?

Provjera znanja može obuhvatiti samo gradivo koje je bilo predviđeno syllabusom kolegija.

Ispiti mogu biti teorijski i praktični, a polažu se usmeno, pisano ili usmeno i pisano ili izvedbom i obranom praktičnog rada.

Provjera znanja studenata može se sukladno syllabusu kolegija provjeravati i ocjenjivati tijekom nastave putem kolokvija, seminarskih radova i ostalih načina provjere znanja, koji se organiziraju i provode u vremenu predviđenom satnicom za nastavu tog kolegija. 

Uspjeh koji student postigne na pojedinačnoj provjeri znanja ili zbirno uspjeh na svim provjerama znanja može osloboditi studenta djelomično ili potpuno od polaganja ispita. 

Student koji na gore propisan način ne dobije pozitivnu ocjenu, a stekao je uvjete za polaganje ispita, polaže ispit na ispitnim rokovima.

Da li u sklopu Veleučilišta postoji prostor za samostalni rad na računalu i odmor?

Studentima je na raspolaganju čitaonica u sklopu knjižnice Veleučilišta (zgrada Studentskog doma) te kantina u prostoru Veleučilišta .

MEĐIMURSKO VELEUČILIŠTE U ČAKOVCU

BANA JOSIPA JELAČIĆA 22a
40000 Čakovec
e-mail: veleuciliste@mev.hr
OIB: 31444990605
IBAN: HR88 23400091116034764
Copyright © 2024
Politika privatnosti
Uvjeti korištenja
Sva prava pridržana
crosschevron-down linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram Skip to content