2. godina

 

III. semestar        
NAZIV KOLEGIJA NASTAVNO OPTEREĆENJE ECTS
Predavanja Vježbe Seminari
Sport u turizmu 30 15 15 6
Strateški menadžment u turizmu i sportu 30 15 15 6
Poslovni španjolski jezik I 15 30   4
Menadžment neprofitnih organizacija u turizmu i sportu-Izborni 15 15 15 4
Menadžment kongresnog turizma-Izborni 15 15 15 4
Menadžment zdravstvenog turizma-Izborni 15 15 15 4
Sociologija sporta-Izborni 15 15 15 4
Menadžment sportsko rekreacijskih sadržaja u turizmu i sportu-Izborni 15 15 15 4
Praktikum   15 15 2
         
IV. semestar        
NAZIV KOLEGIJA NASTAVNO OPTEREĆENJE ECTS
Predavanja Vježbe Seminari
Diplomski rad       18
Stručna praksa       12