1. godina

 
I. semestar        
NAZIV KOLEGIJA NASTAVNO OPTEREĆENJE ECTS  
Predavanja Vježbe  
Engleski jezik I 15 45 4  
Tjelesna i zdravstvena kultura I   30 1  
Matematika I 30 45 7  
Ekonomika i organizacija poslovnih sustava 45 15 5  
Fizika 45 30 7  
Osnove elektrotehnike i elektronike 30 45 7  
         
II. semestar        
NAZIV KOLEGIJA NASTAVNO OPTEREĆENJE ECTS  
Predavanja Vježbe  
Tjelesna i zdravstvena kultura II   30 1  
Primjena računala 15 60 5  
Engleski jezik II 15 45 4  
Matematika II 30 45 7  
Programiranje 30 45 7  
Digitalni elektronički sklopovi 30 45 7