1. godina

 

I. semestar        
NAZIV KOLEGIJA NASTAVNO OPTEREĆENJE ECTS
Predavanja Vježbe Seminari
Destinacijski menadžment 30 15 15 6
Menadžment ljudskih potencijala u turizmu 30 15 15 6
Upravljanje događajima u turizmu i sportu 30 15 15 6
Engleski jezik u poslovnoj komunikaciji I 15 30   4
Poslovni njemački jezik I 15 30   4
Etički menadžment-Izborni 15 15 15 4
Sportska animacija-Izborni 15 15 15  4
         
II. semestar        
NAZIV KOLEGIJA NASTAVNO OPTEREĆENJE ECTS
Predavanja Vježbe Seminari
Ekonomija za menadžere 30 15 15 6
Poduzetništvo u turizmu i sportu 30 15 15 6
Promocija turističke destinacije 30 15 15 6
Engleski jezik u poslovnoj komunikaciji II 15 30   4
Poslovni njemački jezik II 15 30   4
Psihologija sporta-Izborni 15 15 15  4
Odnosi s javnošću i lobiranje u turizmu-Izborni 15 15 15  4
Menadžment poslovne sigurnosti-Izborni 15 15 15  4
Upravljanje sportskim sadržajima-Izborni 15 15 15  4