1. godina

 

I. semestar          
NAZIV KOLEGIJA NASTAVNO OPTEREĆENJE ECTS  
Predavanja Vježbe Seminari  
Ekonomska matematika 30 30 6  
Osnove ekonomije 45 30 7  
Osnove trgovačkog prava 45 15 6  
Poslovni engleski jezik I – Izborni 30 30 4  
Poslovni njemački jezik I – Izborni 30 30 4  
Primjena računala u poslovnoj praksi 30 30 6  
Tjelesna i zdravstvena kultura I   30   1  
           
II. semestar          
NAZIV KOLEGIJA NASTAVNO OPTEREĆENJE ECTS  
Predavanja Vježbe Seminari  
Mikroekonomija 30 30 6  
Organizacija 30 30 6  
Osnove statistike 45 30   7  
Poduzetništvo 30 30 6  
Poslovni engleski jezik II – Izborni 30 30 4  
Poslovni njemački jezik II – Izborni 30 30 4  
Tjelesna i zdravstvena kultura II   30   1